Säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston TeLEalumni ry ja sen kotipaikka on Tampere.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Tampereen teknillisen yliopiston (TTY, entinen TTKK) Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan (SiTi) tai Tietoliikenne-elektroniikan (TLE) koulutusohjelmasta valmistuneita tai siihen kuuluneita muista koulutusohjelmista valmistuneita sekä edistää signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen opiskelijoiden ja työelämän välistä vuorovaikutusta.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yritysvierailuja, infotilaisuuksia, koulutusta, kokouksia ja muuta vastaavaa toimintaa sekä tarjoaa asiantuntemusta työelämästä Tampereen teknillisen yliopiston Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan opiskelijoille.

4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää huvi- ja koulutustilaisuuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.

Jäsenet

5 §

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on opiskellut Tampereen teknillisen yliopiston Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan tai Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelmassa tai muuten on kiinnostunut TeLEalumni ry toiminnan tukemisesta

6 §

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

7 §

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

8 §

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

9 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

10 §

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Liittymis- ja jäsenmaksu

11 §

Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksuista päättää yhdistyksen vuosikokous.

Hallitus

12 §

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.

13 §

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

14 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

15 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kaksi hallituksen jäsentä, joista toinen on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

16 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Tilikausi ja tilintarkastus

17 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

18 §

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset

19 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kesä-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

20 §

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty.

21 §

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun kokous on laillisesti koolle kutsuttu.

22 §

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

23 §

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

24 §

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitetulla kirjallisella kutsulla.

Varsinaiset kokoukset

25 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

tilintarkastajien lausunto

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

26 §

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

27 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) perättäisessä vähintään kolmen (3) kuukauden välein järjestetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

28 §

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.